วิสัยทัศน์

“OGS ผู้ให้บริการโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแผนที่ภาษีออนไลน์ แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ ที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระดับโลก”