พันธกิจ

1. มุ่งมั่นและพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

3. ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ

4. พัฒนาบุคลากร ให้เต็มเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นควบคู่คุณธรรม

5. ผลิตผลงานที่ได้มาตรฐาน และมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่โปร่งใส ทั้งภายในบริษัทและกับหน่วยงานภายนอก